Privacybeleid

de Duve Institute

Het de Duve Instituut verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de relevante wetgeving en Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

De verwerkingsverantwoordelijke is het de Duve Instituut, met hoofdzetel op Hippocrateslaan 75, 1200 Brussel.

Het Instituut verwerkt persoonsgegevens, waar van toepassing, voor:

• personeelsbeleid,

• personeelsadministratie,

• biomedisch en wetenschappelijk onderzoek,

• de verzameling van donaties.

Persoonsgegevens worden gedurende een bepaalde tijd bewaard in overeenstemming met de wettelijke bepalingen of in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Medewerkers van het Instituut hebben toegang tot de gegevens in de strikt noodzakelijke mate die nodig is om hun missie uit te voeren. Mensen met toegang hebben een vertrouwelijkheidsverplichting. Sommige onderaannemers en justitiële of administratieve instanties kunnen toegang hebben tot bepaalde persoonlijke gegevens. Het instituut zorgt ervoor dat deze onderaannemers zich houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en heeft geheimhoudingsovereenkomsten afgesloten met hen. De gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

Als verwerkingsverantwoordelijke en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, voert het de Duve Instituut passende technische en organisatorische maatregelen uit om uw persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder:

• de benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming,

• onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn bewust van de vertrouwelijkheidseisen,

• het beveiligen van de toegang tot onze gebouwen en onze IT-platforms,

• de beveiliging van de toegang, het delen en de overdracht van gegevens.

Gegevens van donateurs

Wij verwerken de persoonlijke gegevens van donateurs met het oog op de gerechtvaardigde belangen van het Instituut en met de volgende doelen:

• het bedanken van en de relatie onderhouden met donateurs en sympathisanten,

• donateurs en sympathisanten op de hoogte houden van het onderzoek en toekomstige behoeften,

• donateurs en sympathisanten uitnodigen voor evenementen die ten behoeve van het instituut worden georganiseerd of om nieuwe bijdragen te leveren (donaties, schenking, aankoop, nalatenschap, ...),

• donoren en sympathisanten informeren over activiteiten van het instituut, zoals laboratoriumbezoeken,

• het verbeteren van de service aan donateurs.

Het gaat, afhankelijk van de situatie, om de volgende gegevens:

• persoonlijke identificatiegegevens (naam, titel, thuisadres),

• financiële gegevens (bankrekeningnummer, schenkingsgeschiedenis),

• contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer).

We beschikken over uw persoonlijke gegevens:

• als u in het verleden een gift aan ons instituut hebt gedaan,

• als u interesse heeft getoond in de acties en activiteiten van het instituut (bijvoorbeeld tijdens een evenement),

• als u interesse heeft getoond in ons instituut bij een partnerorganisatie.

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van het Instituut of tot de uitdrukkelijke opzegging door de betrokken personen.

Het openbaar maken van de persoonlijke gegevens van een donateur (bijvoorbeeld om hem op de website te bedanken of om hem in een publicatie te vermelden) zal pas plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende donateur.

Website

Bezoekers van onze website kunnen er een gift doen. De gegevens van het donatieformulier worden vastgelegd en gebruikt om de donateur op de hoogte te houden van de activiteiten van het instituut (bijvoorbeeld door het versturen van de nieuwsbrief en uitnodigingen voor de gala-avond en laboratoriumbezoeken). Als u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar deduve_institute@uclouvain.be.

Bezoekers van onze website kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief. De gegevens van het registratieformulier worden opgeslagen en alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en uitnodigingen. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar deduve_institute@uclouvain.be.

Uw rechten

In overeenstemming met de AVG, kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, zoals verzameld en verwerkt door het de Duve Instituut, en, indien nodig, een verzoek indienen tot wijziging of verwijdering. Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact op met ons via e-mail (Francisca.Voermans@uclouvain.be) of per post (de Duve Instituut, Francisca Voermans, B1.74.04, Hippocratuslaan 75, 1200 Brussel, België), met vermelding van de details van uw verzoek.

Dit beleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die worden verwerkt door het de Duve Instituut. Klik hier voor het privacybeleid van UCLouvain.