De stichting Donorinfo is een onafhankelijk orgaan dat instaat voor het publiceren van objectieve informatie over de activiteiten en financiële middelen van filantropische organisaties die personen in nood helpen.

Donorinfo steunt het de Duve Instituut. Click op het logo hieronder om onze pagina te bekijken.

De missie van Donorinfo

Donorinfo werd in 2005 als stichting van openbaar nut opgericht. In eerste instantie richt zij zich tot schenkers die één of meerdere hulpverlenende organisaties wensen te ondersteunen. 

De stichting streeft de garantie na dat u kan geven in vertrouwen. Daarom stelt zij zich tot doel dat de informatie die zij biedt niet alleen accuraat en betrouwbaar is, maar ook transparant en onpartijdig blijft en bovendien gratis. Op deze manier hoopt de stichting bij te dragen tot een aanzienlijke verhoging van het totaal aan giften in de filantropische sector.


Gecontroleerde financiële informatie

Donorinfo verzekert u dat alle gepubliceerde financiële gegevens afkomstig zijn van gecontroleerde jaarrekeningen door een bedrijfsrevisor, erkend accountant aangesloten bij het IAB of een erkend boekhouder aangesloten bij het BIBF. Donorinfo aanvaardt geen verslag dat afkomstig is van een controleorgaan/boekhouder/lid van de raad van bestuur dat de jaarrekening heeft opgesteld.
De audit controleert niet de doeltreffendheid waarmee de middelen worden uitgegeven maar wel of deze middelen daadwerkelijk aan de desbetreffende uitgavensposten werden gestort.
Donorinfo gaat regelmatig na of de gepubliceerde informatie nog up-to-date is en actualiseert jaarlijks de financiële gegevens.
In de meeste gevallen kan u voor een organisatie teruggaan naar de financiële informatie van de afgelopen jaren en zo volgen hoe zij geëvolueerd is.
Donorinfo kent geen waardelabel toe, maar wil een garantie zijn voor 'geven in vertrouwen’.
Onafhankelijkheid en gratis dienstverlening
Om haar onafhankelijkheid te kunnen bewaren, heeft de stichting ervoor gekozen zelf alle kosten te dragen. Zij doet geen beroep op subsidies en aanvaardt ook geen giften of sponsoring. De stichting werd opgericht door een privépersoon.
Elke organisatie, ongeacht haar grootte, zichtbaarheid of bekendheid, die gevestigd is in België en actief is in binnen- en/of buitenland, kan haar gegevens op donorinfo.be bekendmaken. Donorinfo maakt geen selectie, behalve dat de organisaties aan een aantal vooropgestelde voorwaarden dienen te beantwoorden. Een divers aanbod komt de zichtbaarheid van zowel de grote als de kleine organisaties ten goede.
De dienstverlening is volledig gratis zowel voor het gebruik van de gegevensbank (publiek) als voor de redactie en vertaling van de fiches (organisaties). Hiermee wil Donorinfo de kans bieden aan alle organisaties om in aanmerking te komen en opteert ze resoluut voor pluralisme en diversiteit.
Organisaties dienen zich evenmin administratief of financieel (bijvoorbeeld door het aangaan van een betalend lidmaatschap) te verbinden.
Anderzijds biedt Donorinfo ook geen financiële steun en kent zij geen waardelabel toe. Hiermee verschaft ze de schenker en anderen een ruim aanbod aan keuze in functie van zijn eigen persoonlijke criteria, op basis van ongebonden informatie.
 

Waarden

Transparantie
Donorinfo wil de organisaties stimuleren om transparanter te rapporteren over financiële gegevens. Bovendien kan dit het vertrouwen bij een breed publiek van schenkers alleen maar ten goede komen. Niet alleen zullen schenkers beter in staat zijn vergelijkende criteria te hanteren, de organisaties zelf hebben er ook voordeel bij om op een uniforme manier te kunnen rapporteren. Donorinfo overlegt hierover regelmatig met andere actoren in de sector.

Objectiviteit
Donorinfo hecht er belang aan dat de informatie die u krijgt, zowel cijfermatig als inhoudelijk, zo objectief mogelijk is. Alle inkomende teksten worden waar nodig aangepast en alle cijfermateriaal wordt weergegeven volgens een bepaald stramien. Op basis van de fiches kan u een vergelijking maken tussen verschillende organisaties.

Pluralisme en diversiteit
Donorinfo streeft deze waarden niet alleen na door een zo divers mogelijk aanbod van organisaties aan te bieden, maar zij wil deze waarden ook vertaald zien in de samenstelling van de raad van bestuur en beoogt bijgevolg een samenstelling die zowel de verschillende levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen weerspiegelt als het evenwicht tussen gender en taalverscheidenheid respecteert.
Een dergelijke diversiteit wordt door de bestuurders van Donorinfo onderschreven als een meerwaarde.

Samenwerking
Op langere termijn wil Donorinfo de organisaties aanmoedigen om tot meer projectmatige en ad hoc-samenwerkingen te komen.