Vorming van bloed vereist kleine eiwitten, cytokines genaamd, die informatie van de ene cel naar de ander transporteren en de groei en overleving van cellen bewerkstelligen. Zij werken door aan het oppervlak van targetcellen te binden aan “receptoren", welke functioneren als antennes die een signaal doorzenden naar het binnenste van de cel en uiteindelijk naar de celkern, waar de selectie van de tot expressie te brengen genen wordt gemaakt. We bestuderen hoe deze specifieke receptoren aan het membraan assembleren en in de cel interageren met andere eiwitten, zoals Janus kinasen (JAK's), die het signaal verder doorsturen. We vonden dat mutaties in deze JAK proteinen, of in de receptoren zelf, cellen in de war kunnen sturen en ze onbeperkt doen delen, wat tot bloedkanker leidt.

Inleiding

De JAK - STAT route. Het menselijk genoom codeert voor meer dan 30 kleine eiwitten, cytokines genaamd, die in de circulatie aanwezig zijn of inwerken op naburige cellen en daarvan de overleving, groei, of differentiatie regelen. Zij werken door te binden aan specifieke receptoren op het oppervlak van de targetcellen. Reactie van cellen op een bepaald cytokine is afhankelijk van de expressie van een specifieke receptor. Het signaal dat cytokines uitzenden is het gevolg van een dimerisatie, of oligomerisatie, van twee of meer receptoren, die daardoor hun cytosolische domeinen, die van tevoren al gebonden waren aan Janus kinases, dicht bij elkaar brengt. Janus kinases zijn tyrosine kinases die op een niet covalente manier binden aan bepaalde sequenties van de receptoren in het inwendige van de cel. Wat hun fysiologie betreft, vormen de receptoren een complex met JAK alvorens aan het celoppervlak te hechten. Ze zijn inactief in de afwezigheid van cytokinen die normaal aan het extracellulaire domein van de receptoren binden.

Cellen exposeren per celoppervlak meestal tussen de 500-2000 receptoren voor één soort cytokine. Als het cytokine arriveert, zoals bijvoorbeeld erythropoëtine (een groeifactor voor de voorlopers van rode bloedcellen), dan bindt het aan het extracellulaire domein van EpoR (specifieke receptor), wat leidt tot een conformatieverandering van een inactief naar een actief dimeer. We hebben de aard van deze conformatieverandering bepaald. Deze bestaat uit een ​​rotatie van de receptoren ten opzichte van elkaar, waardoor een bepaalde interface van de transmembraandomeinen wordt gevormd. Zodra dit gebeurt, komen de JAK2 eiwitten die vastzitten aan het cytosolische domein van de receptoren heel dicht bij elkaar en kunnen zij daardoor elkaars tyrosine residuen fosforyleren. Dit heeft vervolgens een activatie van de enzymatische activiteit van de JAK's tot gevolg. Op zijn beurt leidt dit weer tot het fosforyleren van tyrosines in het cytosolische domein van de receptor. Deze trekt de circulerende signaaleiwitten aan die een affiniteit hebben voor gefosforyleerde tyrosines. Eenmaal gebonden aan de receptoren, worden deze eiwitten zelf gefosforyleerd, omdat deze zich nu dicht genoeg bij de JAK’s bevinden. Een belangrijke klasse van eiwitten die zich ​​op deze wijze gedraagt zijn de  STAT’s (Signal Transducers and Activators of Transcription) die na fosforylering dimeriseren en zich dan naar de celkern begeven, waar ze de genexpressie reguleren. Kortom, de JAK - STAT route begint met cytokine-receptoren, gaat over in een activatie van JAK's (in ons genoom zijn er 4 Janus kinases gecodeerd) en eindigt met de activering van STAT’s, waarvan er zeven in ons genoom zijn gecodeerd). Al naar gelang van de specifieke receptor worden verschillende JAK en STAT eiwitten geactiveerd, maar het princiepe blijft steeds hetzelfde. Naast de STAT’s vertonen verschillende andere adaptoren en signaaleiwitten affiniteit tot de JAK’s en de gefosforyleerde receptoren, zoals de adaptors die Ras-MAP-kinase activeren en die van de fosfatidylinositol-3'-kinase -Akt/Protein kinase B routes (figuur 1). Het genoom van de cel, ingebed in het chromatine, zal daarbij een gecombineerd signaal ontvangen, dat bestaat uit zowel geactiveerde STAT's als uit andere geactiveerde routes, en meestal heeft zo’n signaal een diepgaand effect op het soort van genen dat tot expressie wordt gebracht en dit vertaalt zich in een verandering van de levensduur, de groei en de differentiatie van de voorlopers voor de verschillende bloedcel stadia, of mature immuuncellen.

Ons laboratorium en dat van anderen hebben interacties tussen JAK eiwitten en receptoren beschreven die plaatsvinden vóór de receptoractivering en welke van belang zijn voor het gedrag van de receptor aan het celoppervlak. We hebben aangetoond dat veel receptoren inactief en (paarsgewijs) gedimeriseerd gehouden worden door interacties tussen transmembraan helices en dat bij deze activatie de receptormonomeren roteren wat leidt tot een stijve spiraalvormige draaiing van de cytosolische juxtamembraangebieden. Dit leidt dan weer tot een activering van JAK’s. Tenslotte hebben wij gemuteerde receptoren (zoals voor erytropoëtine (EpoR) of trombopoëtine (TpoR)) ontdekt waarmee actieve dimeren kunnen worden gevormd wat leidt tot een constitutief signaal. Een dergelijke activering induceert kanker. Sommige van onze TpoR W515 mutanten (W515A) blijken geassocieerd te zijn met ernstige menselijke myeloproliferatieve neoplasma’s (MPN’s). Wij en anderen hebben gevonden dat de meeste MPN’s blijken geassocieerd te zijn met een unieke JAK2-activerende somatische mutatie, JAK2 V617F. Deze mutatie ligt in het pseudokinase domein van JAK2. JAK's bevatten niet alleen actieve kinase domeinen aan hun C-terminus, maar ook een pseudokinase domein dat het actieve kinasedomein voorafgaat. Verder zijn er gebieden die nodig zijn om JAK te binden aan de cytokine receptoren (Figuur 2). De functie van deze pseudokinase domeinen blijft onbekend, maar zij zijn van belang voor de normale functie van JAK bij de signaaltransductie door de cytokine-receptor. We hebben ook activerende mutaties voor JAK1 (V658F) en TYK2 (V678F) beschreven, welke homoloog zijn aan de hierboven beschreven JAK2 V617F mutatie.

 

Belangrijke uitdagingen en grote doelstellingen

Hoewel er 3-D structuren bestaan ​​voor vele cytokinereceptoren, maken technische problemen het tot nog toe niet mogelijk om op atomair niveau de structuur van transmembraan- en intracellulaire cytokine receptor- (cytosol) domeinen of de complexen tussen receptoren en JAK’s, te visualiseren. Toch weten we dat het door cytokinen geïnduceerde signaal via een conformatieverandering van de transmembraan helices het cytosolische domein en de JAK bereikt. Zonder een goed begrip van hoe de verschillende residuen op elkaar inwerken en welke conformaties daarbij worden aangenomen, kunnen we deze receptoren niet manipuleren voor medische doeleinden, anders dan het simpelweg manipuleren van de beschikbare concentraties van cytokines. In sommige situaties zouden deeleffecten gunstig kunnen zijn, terwijl een maximale actie geïnduceerd door cytokinen schadelijk is.

Onze brede doelstellingen zijn : i) inzicht verkrijgen in de regels volgens welke transmembraan en juxtamembraan receptordomeinen interageren en de receptoren in het membraan geassembleerd worden, ii) begrijpen hoe JAK interageert met de receptor in zowel de inactieve als in actieve toestand, iii) de rol van het pseudokinasedomein van JAK bij de signalering definiëren; iv) Definiëer het mechanisme waardoor de V617F mutatie in het pseudokinasedomein van JAK2 het echte kinasedomein activeert, met als doel specifieke remmers van JAK2 V617F voor de mogelijke behandeling van MPN’s te identificeren; v) het vinden van structurele informatie betreffende complexen van cytokinereceptoren met JAK en te begrijpen hoe mutaties in W515 van TpoR kan leiden tot een activering van de receptor in de afwezigheid van een ligand.

Voor het nastreven van deze doelstellingen hebben we verschillende benaderingen uitgewerkt. Ten eerste hebben we een nieuw systeem ontwikkeld waardoor we receptordimeren met een bekende oriëntatie en interface kunnen construeren. Door de extracellulaire domeinen van de receptoren te vervangen door dimeer “coiled coils (paren van helices) die hechte maar niet covalente bindingen vormen tussen deze twee helix paren en de transmembraan domeinen. Voor elke receptordimeer kunnen we zeven mogelijke dimere interfaces construeren en deze testen in biologische assays. Dit laat ons toe om voor verschillende cytokinereceptoren actieve, inactieve en partieel actieve dimeer oriëntaties te identificeren. Ten tweede, maken wij gebruik van “cysteine-scanning” mutagenese en “cross-linking” om te bewijzen dat de door ons voorspelde interfaces wel degelijk in celmembranen of in de full-length receptoren worden aangenomen. Ten derde, maken we gebruik van biochemische, signalerings en functionele assays om het functioneren van de receptor en de JAK mutanten te testen. Ten vierde gebruiken we massaspectrometrische methoden, zoals PhosphoScan en UbiScan, om te bepalen welke post-translationele modificaties worden geïnduceerd door cytokine receptoren en JAK in de verschillende celtypen. Ten vijfde, gebruiken we primaire patiënten- en muizencellen en beenmergtransplantatie assays in muizen (wild type, evenals gemodificeerde muizen) om onze resultaten ook te testen in in vivo systemen en om te bepalen welke promoters worden geviseerd door transcriptiefactoren (zoals STAT5) en welke genen daarbij aan- of uitgeschakeld worden.

Our major research directions are:

1. Orientation-dependent signaling of cytokine receptor: Ligand-imposed dimerization seems to be at the core of cytokine receptor activation. Using coiled coils we can impose predictable dimeric or tetrameric interfaces to the transmembrane and cytosolic domains of receptors and then test signaling and biologic effects of each conformation. Not only fully active conformations and their signaling outputs were identified, but also conformations that are partially active, that could be useful pharmacologically. We find that receptor sequences flanking the transmembrane domains function as switches for signaling activation and termination and aim to target them for pharmacologic modulation of receptor signaling.

2. Physiologic versus oncogenic signaling: Physiologic cytokine signaling is always transient. In contrast, mutations that permanently activate signaling of cytokine receptors are oncogenic. The reasons for the latter are not known. Using signaling assays, classical molecular biology and chromatin immunoprecipitation, we attempt to identify gene promoters that are targeted by the JAK-STAT pathway only in transformed cells.

3. JAK2 V617F and human myeloproliferative diseases: We and others have identified activating mutations in JAK2 (V617F) and in TpoR that are responsible for the majority of human myeloproliferative diseases such as Polycythemia Vera (PV), Essential Thrombocythemia (ET) and Primary Myelofibrosis (PMF). In these diseases, excessive numbers of red blood cells, platelets and granulocytes are formed, in the absence of cytokine stimulation. We try to understand how can one active mutant, JAK2 V617F, induce three related, but distinct, diseases and how do they evolve to acute leukemia. Furthermore, we aim to develop assays that can lead to identification of small molecules that only target JAK2 V617F for inhibition, and not wild type JAK2, which is crucial for blood formation.

 

Description of detailed projects

Blood formation and the functions of the immune system depend on cytokines and their specific receptors. These are transmembrane proteins that often form dimeric or oligomeric complexes and are coupled to one or several cytosolic tyrosine kinases belonging to the Janus kinase (JAK) family. The human genome codes for more than 30 cytokine receptors, four different JAKs and seven Signal Transducers and Activators of Transcription (STATs) proteins that shuttle to the nucleus and regulate gene expression.

Our broad interest is the understanding of the mechanisms that control assembly in the membrane of cell surface receptors that respond to extracellular cues. We study in detail the structure, function and orientation of several cytokine receptors, such as those for erythropoietin (Epo), thrombopoietin (Tpo), Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF), which function as homomeric complexes. We aim to identify: i) the structural basis for transmembrane signaling, especially how transmembrane and juxtamembrane sequences switch-on or -off cytokine receptor signaling; ii) what are the general rules by which hydrophobic transmembrane sequences interact in the membrane in a sequence-specific manner; and iii) the mechanisms of JAK attachment to receptors, and their subsequent activation, especially the role of pseudokinase domains in JAK kinase domain activation.

The laboratory identified constitutively active oncogenic mutants of JAK2 (V617F), JAK1 (V658F) and TYK2 (V658F) and of erythropoietin and thrombopoietin receptors, with some being involved in human blood cancers. Specifically the mechanisms by which JAK2 V617F and TpoR W515A/K/L mutants induce human Myeloproliferative Neoplasms (MPNs) and the role that constitutive STAT5 activation play in these diseases are actively pursued directions. Close interactions with clinicians and clinical biologists at St Luc Hospital allow the in-depth study of patient-derived cells.

 

The mechanisms of JAK2 V617F activation in human myeloproliferative neoplasms

Polycythemia Vera (PV), or the Vaquez-Osler disease, is characterized by excessive production of mature red cells and sometimes of platelets and granulocytes. Two other related diseases, Essential Thrombocythemia (ET) and Primary Myelofibrosis (PMF) are associated with excessive platelet, granulocyte production and fibrosis (scaring) of the marrow due to excessive myeloid cell proliferation, enzyme release and collagen secretion by marrow fibroblasts.

The unique acquired somatic JAK2 V617F mutation (Figure 1A) (1, 2) is responsible for >98% of Polycythemia Vera and for >50% of Essential Thrombocythemia (ET) and Primary Myelofibrosis (PMF) cases (2). The mutation in the pseudokinase domain activates the kinase domain and constitutive signaling (2, 3) in complexes between JAK2 V617F and cytokine receptors such as EpoR, TpoR and G-CSFR (Figure 2). The homologous V617F mutations in JAK1 and Tyk2 also enable these kinases to be activated without ligand-binding to cytokine receptors. JAK1 mutations have been described in adult acute T-lymphoblastic leukemia.

Figure 1:
(A) Janus kinase 2 contains several JAK homology domains, JH1, the kinase domain; JH2 the pseudokinase domain; JH3-JH4 the SH2-like domain and JH4-JH7, the FERM (band four point 1, ezrin, radixin, moesin)-like domain. The pesudokinase domain plays a major role in cytokine-dependent activation of the kinase domain, and was implicated in inhibiting the basal activity of the JH1 domain. The V617F mutation is activating the kinase activity of JH1, presumably by preventing the inhibition exerted by JH2 on JH1. The V617F mutation is detected in 98% of PV and approximately 50% of ET and PMF patients.

(B) The pseudokinase (JH2) and kinase (JH1) domains of JAK2 are modeled as adopting classical tyrosine kinase structures, interacting with each other and leading to JH1 inhibition. Residue F595 of the helix C of JH2 is required for constitutive activation of JAK2 V617F and of other mutated JAKs proteins, but not for cytokine activation of wild type JAK2. F595 plays a pivotal role in transmitting the conformational change in JH2 to JH1 (red arrow) and eventually in activating the kinase activity of JH1. The region around V617F and the middle of JH2 helix C surrounding F595 could become the target of inhibitors that might specifically decrease constitutive activation of JAK mutants.

(C) The X-ray crystal structures of JH2 and JH2 V617F solved by the Hubbard laboratory showed that the wild type helix C is short and contains a kink while in JH2 V617F an aromatic stacking interaction occurs between F617 and helix C F595 and F594, which stabilizes and prolonges helix C. This conformational change associated with activation of JAK2 JH1 suggests that interruption of the aromatic stacking by small molecules would inhibit JAK2 V617F activity, but would not inhibit the function of wild type JAK2.

 

 

Figure 2:
Signaling by cytokine receptors. The thrombopoeitin receptor signals as a homodimer that activates JAK2, which is bound to the cytosolic juxtamembrane domain. Activation of JAK2 leads to phosphorylation of tyrosine residues in the TpoR cytosolic domain, which recruit several signaling proteins like STAT5 and STAT3, which become substrates of JAK2, and upon tyrosine phosphorylation they dimerize, detach from the receptor and migrate into the nucleus, where they regulate gene expression. Cytokine receptors also activate, via JAK2, other pathways, such as the phosphatydylinositol-3’-kinase (PI-3’K)/akt/mTOR and ras-MAP-kinase. The integration of these signals in the nucleus, at the level of gene expression, induces survival, proliferation and differentiation of myeloid progenitors.

 

In addition to V617F we have described several other activating mutations on JAK2, V617I, L, M and W and modeled how such bulky residues could trigger the activation of JAK2 kinase domain (3). Interestingly, V617W is as strong as V617F, but requires a change in three base pairs to occur. In contrast, V617I is much weaker in inducing signaling than V617F/W. The V617I mutation can be obtained by one base pair change (3), has been detected in rare cases of myelofibrosis, and recently was identified in a family with hereditary thrombocytosis (4). JAK2 V617I promotes mainly STAT1 activation via TpoR, and very little EpoR activation, which may explain the limited thrombocytosis phenotype of this family (4). Primary cells from carriers of this heterozygous (germ line) mutation are being studied for signaling and function in the laboratory.

 We aim to understand precisely how a pseudokinase domain mutation can induce kinase domain activation in a JAK. Besides the fundamental aspect, understanding of the mechanism of JAK activation via pseudokinase domain mutation would permit isolation of small molecule specific inhibitors of mutated JAK2 in myeloproliferative neoplasm patients, but not the wild type JAK2 (1), which is crucial for red blood cell and platelet formation. We identified pseudokinase residue F595 as absolutely required for constitutive activation by V617F, but not for cytokine-induced activation of JAK2/JAK2 V617F (5). A region around F617 and F595, involving the middle of helix C of the JAK2 pseudokinase domain might be a target for specific JAK2 V617F inhibition (Figure 1B and C). A recent X-ray crystal structure from the Hubbard and Silvennoinen laboratories has confirmed the major role of F595 in the conformation induced by V617F on helix C of JH2, with a complex three ring stacking interaction (F617-F595-F594) and prolongation by one turn of the helix C of JH2 (Figure 1C). Expression of segments of JAKs and cytokine receptors is pursued in insect and bacterial cells by D. Colau and M. Swinarska. We aim to obtain structural information of the receptor-JAK complexes and we take advantage of fusion proteins between coiled-coils and receptors' transmembrane domains and adopt different dimeric interfaces. These fusion proteins are active in functional studies and are more rigid than full-length receptors. They contain the full juxtamembrane and transmembrane sequences and they are membrane-anchored which bind and activate JAKs.

 

Pathologic TpoR signaling in myeloproliferative neoplasms

Thrombopoietin (Tpo) is a cytokine produced by the liver that is critical for regulation of the formation of platelet cells. Tpo also regulates the numbers of hematopoietic stem cells and other myeloid cells.

TpoR appears to be central to MPNs. First, observations of Jerry Spivak from Johns Hopkins University indicated that most MPN patients strongly down-modulate TpoR levels in megakaryocytes and platelets. Second, mutations in the TpoR intracellular juxtamembrane motif W515 were shown by our group to lead to constitutive activation of the receptor, and by several groups to induce severe in vivo MPN with myelofibrosis. Third, asparagine mutations, which induce dimerization of the transmembrane domain of TpoR also activate TpoR and one such mutation has been shown to be associated with familial ET. Fourth, alterations of TpoR traffic to the cell surface can induce thrombocytosis due to insufficient clearance of Tpo and high sensitivity of early megakaryocytes to high Tpo.

We have identified the mechanisms behind the down-modulation of TpoR in MPNs, and showed that JAK2 V617F induces ubiquitinylation, inhibition of recycling and degradation of TpoR (6). We discovered that Tpo can induce a strong antiproliferative effect in cells that express high JAK2 levels (6). This effect can be detected in postmitotic megakaryocytes (Plos Biol 2010, 8, e1000476). We showed that selection against the antiproliferative effect of Tpo occurs in JAK2 V617F cells, and is partially responsible for TpoR down-modulation in MPN cells, which then continue to proliferate in the presence of Tpo, unlike normal cells.

We employ a combination of Phospho-Scan (7) and Ubi-Scan approaches coupled to mass spectrometry in order to determine modifications in the profile of tyrosine phosphorylation and ubiquitinylation induced by Tpo ligand or expression of JAK2 V617F and TpoR W515 mutants.

 

A novel mechanism by which a tryptophan residue regulates TpoR activation

Several years ago we discovered that TpoR contained a unique motif at the junction between the transmembrane and cytosolic domains (RWQFP). By deletion or mutation of individual residues in this motif, Judith Staerk determined that this amphipathic insert actually prevented self-activation of the receptor and identified W515 in the motif as the key residue for this inhibitory function. (Blood 2006, 107(5), 1864-71). The question remained why would one W residue be so important in keeping a receptor inactive, and how could ligand addition defeat this inhibition. The question became even more relevant when several groups and ours detected TpoR W515L/K/A/R mutations in 5-8% of MPN patients that did not harbor JAK2 V617F. The answer came from two approaches. First, mutagenesis of W515 to all other residues showed the unique role played by this residue, in that even Y or F could not replace it (8). In W515L/A/K mutants, addition of W before or after the mutation could prevent activation. Second, biophysical experiments (analytical ultracentrifugation, solid-state NMR, infrared spectroscopy) performed by our collaborator, Prof. Steve O. Smith at SUNY Stony Brook, and fluorescence complementation studies performed in our laboratory by Vitalina Gryshkova showed that W515 actually regulates the orientation, tilt and dimerization of the upstream transmembrane helix, and prevents receptor activation (8). Taken apart, the transmembrane sequence of TpoR can dimerize, but this was not the case when the RWQFP insert was added or when W515 in the insert was mutated to K (8). Our data indicated that a W residue placed at the transmembrane-cytosolic junction could tilt the receptors so that the dimeric interface between transmembrane sequences can no longer be formed. Given that W residues were shown to promote transmembrane helix associations when present in the middle or on the extracellular side of membrane sequences, and given the many proteins that possess W residues at the cytosolic side of the transmembrane domain, we suggested a more general role for such W residues in preventing membrane domain self association. We pursue this direction by investigating the role of juxtamembrane W residues in several transmembrane proteins and we collaborate with Ahmed Essaghir in the group of Jean-Baptiste Demoulin at the de Duve Institute for bioinformatics of single and multi-span transmembrane proteins.  

 

Mechanisms by which TpoR extracellular domain mutations induce severe hematological pathologies

TpoR contains in its extracellular domain two cytokine receptor modules, one distal that binds Tpo (D1-D2) and one proximal to the membrane (D3-D4), that appears to exert a negative role in receptor activation. Using domain deletions and swaps we showed that all 4 domains are required for physiologic traffic of the receptor to cell surface, and that deletion of D1-D2 significantly reduces traffic, while deletion of D3-D4 completely blocks traffic. Modeling and production of extracellular receptor segments indicated that the block in traffic was due to interactions with the membrane and the presence of transmembrane residues. The D1-D2 receptor resembles in its traffic a point mutant receptor that cannot be displayed at the surface (R102P) and that causes in humans congenital amegakaryocytic thrombocytopenia (CAMT) while others (P106L) which are expressed at lower than normal levels at the cell surface, but that paradoxically induce a thrombocytosis phenotype. We study the intracellular localization of these receptors in collaboration with Pierre Courtoy. We aim to understand why and where the intracellular traffic is blocked, as well as how and where these receptors signal, for example TpoR P106L, which seems to be resistant to Tpo-induced internalization. Preliminary evidence obtained recently, also in collaboration with William Vainchenker at Institut Gustave Roussy suggests that such receptors might take aberrant routes after cis-Golgi arrival and might be subject to a novel quality control step in the Golgi. 

 

Determination of the interface and orientation of the activated dimeric cytokine receptors and downstream signaling pathways

While many X-ray crystal structures exist for G-protein coupled receptors and other membrane proteins with multiple transmembrane domains, no such structure could be obtained for single-span receptors. Extracellular domain structures exist for erythropoietin receptor (EpoR) or for G-CSFR, but it is not possible to relate those to transmembrane and cytosolic domains, and to their relative positioning in the inactive versus active states. To identify the residues that form the interface between the receptor monomers in an activated receptor dimer we have replaced the extracellular domain of the receptor (Figure 3A) with a coiled-coil dimer of a-helices (9 and Seubert et al. Mol Cell 2003). Because coiled-coils have a characteristic heptad repeat with hydrophobic residues at positions a (one), d (four), the register of the coiled-coil a-helices is imposed on the downstream TM a-helix and intracellular domain.

 

 

Figure 3:
Different orientations of the thrombopoietin receptor lead to distinct phenotypes in the bone marrow and in the peripheral blood. The fusion of the coiled coil protein to differently engineered transmembrane domains of the thrombopoietin receptor (TpoR) impose distinct dimeric orientations to the receptor (a). The effect induced by these chimeric receptors could be observed in the bone marrow and in the peripheral blood of mice reconstituted with bone marrow cells retrovirally transduced with the indicated cc-TpoR fusion proteins. cc-TpoR-I induced a strong megakaryocytic response with normal cellularity and a correct maturation of the myeloid lineages in the bone marrow (b). cc-TpoR-III exhibits granulocytosis, monocytosis and a very weak erythroblastosis in the peripheral blood (c). Although, the orientation adopted by cc-TpoR-VI is closed to the orientation of cc-TpoR-III, cc-TpoR-VI induced a stronger erythroblastosis and granulocytosis in the peripheral blood (d). a: May Grunwald stained bone marrow smear X 50; b and c: May Grunwald stained peripheral blood smear X 50. IC: intracellular, TM: transmembrane.

 

Each of the seven possible dimeric orientations will then be imposed by the coiled-coil on the fused TM and intracellular domain of receptors. We then express individually these dimers (seven for each receptor type) and test their function in cell lines, primary mouse and human cells and in vivo in mice. We expect that some dimer interfaces would be active and some inactive, reflecting requirements of the wild type receptor for activation. To prove that our predictions are correct, i.e. rotation imposed at the outset of the transmembrane domain is transmitted to the end of the transmembrane domain, we employed cysteine-mediated cross-linking and showed that indeed covalent dimers are formed via the cross-linker only when cysteine is in the predicted interface (9). This then allowed us to determine the active interface of the EpoR dimer, where only one interface was active.

Using this approach we have shown that TpoR can signal from several distinct dimeric interfaces, and that besides the normal dimeric interface (cc-TpoR-I), that leads to formation of platelets (Figure 3b), other interfaces promote signaling that leads to myeloproliferative and myelodysplastic disorders (Figure 3c and d) (10). One orientation (cc-TpoR-II) corresponds to the inactive receptor state. Interestingly, the dimer orientation that induces the highest levels of JAK2 activation, cc-TpoR-IV, also induces strong cell-to-cell adhesion and expansion of early hematopoietic progenitors. Our hypothesis is that in this dimeric orientation the receptor signals to maintain progenitors and possibly hematopoietic stem cells in the niche, and that signals induced by this dimer orientation might be recapitulating the quiescence-inducing effects of TpoR in HSCs. We will use this set of seven differently oriented TpoR dimers to dissect the signals induced by TpoR at the different stages of hematopoietic development and via the various downstream signaling proteins, JAK2, TYK2, STAT3, STAT5, MAP-kinase ERK1,2 and PI-3'-kinase/AKt/mTOR.

While all these pathways are activated by cytokines and mutant JAKs, we aimed to determine whether any of them could be essential for oncogenic proliferation. Within collaboration with Experimental Therapeutics Center in Singapore, we generated model cell lines that express JAK2 V617F or JAK2 with TpoR or EpoR, as well as cell lines that express TpoR W515L. These cells are screened for small molecule inhibitors at ETC. In collaboration with M. L. Choong, M. A. Lee and A. Matter at ETC we are showing that cells expressing JAK2 V617F are addicted to PI-3'-kinase signaling and that combinations of JAK2 inhibitors and pan type I PI-3'-kinase inhibitors are synergic in inhibiting proliferation of these transformed cells. Furthermore, the combinations are effective at inhibiting Epo-independent erythroid colony formation from JAK2 V617F knock-in mice or from MPN patient bone marrow cells.

 

Structure and function of juxtamembrane and transmembrane sequences of membrane proteins

We have previously shown that mutations in the extracellular juxtamembrane domain of EpoR can lead to constitutively active receptor mutants. Almost all cell surface EpoR, and a fraction of IL2/IL9/TpoR receptors exist on the cell surface as preformed ligand-independent complexes. Interactions between transmembrane domains are clearly maintaining EpoR dimers inactive. Introduction of asparagine residues in the transmembrane domain of TpoR defined two different interfaces that support TpoR activation and pointed to important differences between mouse and human TpoR, which seems to be more stringently controlled. Importantly, the human and not the mouse TpoR contains a His residue at the outset of the transmembrane domain, which is required for a small molecule agonist (Eltrombopag) to bind and activate the receptor. We study potential transmembrane interactions in the context of several transmembrane proteins, by cell surface immunofluorescence co-patching of differentially epitope tagged receptors along with protein ligation and protein fragment complementation. Preformed cytokine receptor oligomers might be important for supporting signaling by mutated JAKs in the absence of ligand.

In addition to cytokine receptors, we study the role of transmembrane dimerization in the amyloidogenic processing of Amyloid Precursor Protein (APP) in collaboration with the groups of Profs. Jean-Noël Octave in our university and Steven O. Smith (SUNY Stony Brook, NY). We identified three Gly-X-X-X-Gly motifs in the juxtamembrane and transmembrane domain of APP and showed that these consecutive motifs promote transmembrane helix dimerization and amyloidogenic processing of APP (J. Biol. Chem. 2008 283, 7733, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2009, 106, 1421).

 

Constitutive activation of JAK-STAT signaling pathways and genes targeted by STAT5 in transformed hematopoietic and patient-derived leukemia cells

Using chromatin immunoprecipitation and sequencing, Virginie Moucadel in the lab had shown that STAT5 contacts a substantially different set of promoters in cells that exhibit constitutive STAT5 activation, versus cells that respond to cytokines by acute STAT5 tyrosine phosphorylation (Moucadel and Constantinescu J Biol Chem 2005, 280(14):13364-73). We identified one specific target gene of constitutive active STAT5B signaling in megakaryocytes of MPN patients, namely Lipoma Preferred Partner (LPP) (10), a gene found to be translocated in rare leukemias. LPP is the host gene for miR-28, which we found to down-modulate TpoR translation, to inhibit translation of several proteins involved in megakaryocyte differentiation and to impair proplatelet formation (10). We found miR-28 to be pathologically overexpressed in 30% of MPNs (10). We identified the sites in LPP promoter that are required for induction by STAT5 and by CHIP on chip we identified several other genes that are regulated in the same way. Two of these genes appear to be associated with MPNs.

For induction of LPP/miR-28 transcription STAT5 and p53 must be synergistically bound to chromatin (10, 11). This occurs in transformed hematopoietic cells. Genome-wide association studies show that both STAT5 and p53 are co-localized on the chromatin at 463 genomic positions in proximal promoters. Binding of p53 to those promoters is dependent on STAT5 binding. We identified several novel STAT5-p53 target genes, namely LEP, ATP5J, GTF2A2, VEGFC, NPY1R and NPY5R, which appear to be pathologically expressed in platelets of MPN patients (11). We have concluded that persistently active STAT5 recruits normal and mutated p53 to novel promoters (Figure 4) leading to pathologic gene expression that differs from physiological STAT5 or p53 transcriptional programs.

 

Figure 4:
For induction of LPP/miR-28 transcription STAT5 and p53 must be synergistically bound to chromatin (10, 11). This occurs in transformed hematopoietic cells. Genome-wide association studies show that both STAT5 and p53 are co-localized on the chromatin at 463 genomic positions in proximal promoters. Binding of p53 to those promoters is dependent on STAT5 binding. We identified several novel STAT5-p53 target genes, namely LEP, ATP5J, GTF2A2, VEGFC, NPY1R and NPY5R, which appear to be pathologically expressed in platelets of MPN patients (11). We have concluded that persistently active STAT5 recruits normal and mutated p53 to novel promoters (Figure 5) leading to pathologic gene expression that differs from physiological STAT5 or p53 transcriptional programs.

 

Interaction with St Luc Hospital clinicians and clinical biologists:

Identification of the molecular bases of MPNs without known molecular cause

At present, our laboratory is performing under the auspices of an ARC grant (Action de Recherche Concertée of the Université catholique de Louvain) with the St Luc Hospital departments of Hematology  (Prof. Cédric Hermans, Prof. Augustin Ferrant, Dr. Laurent Knoops), Clinical Biology (Prof. Dominique Latinne, Dr Hélène Antoine-Poirel) and groups of de Duve Institute (Prof. Mark Rider, Prof. Jean-Baptiste Demoulin) a large study on the presence and signaling of JAK2, TpoR, and growth factor receptor mutations in patients with myeloproliferative neoplasms. Next generation sequencing will be employed for well-investigated patients, using primary cells that are characterized for functional defects and that do not harbor known mutations in order to unravel novel molecular defects in MPNs and leukemias.
 

References

 1. Constantinescu SN, Vainchenker W. Small-molecule inhibitors in myeloproliferative neoplasms: are we aiming for the right targets? Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2012; 2012:553-60.
 2. James C, Ugo V, Le Couedic JP, Staerk J, Delhommeau F, Lacout C, Garcon L, Raslova H, Berger R, Bennaceur-Griscelli A, Villeval JL, Constantinescu SN, Casadevall N and Vainchenker W. A unique clonal JAK2 mutation leading to constitutive signalling causes polycythaemia vera. Nature. 2005; 434:1144-8.
 3. Dusa A, Staerk J, Elliott J, Pecquet C, Poirel HA, Johnston JA and Constantinescu SN. 2008. Substitution of pseudokinase domain residue Val-617 by large non-polar amino acids causes activation of JAK2. J. Biol. Chem. 283:12941-8.
 4. Mead AJ, Chowdhury O, Pecquet C, Dusa A, Woll P, Atkinson D, Burns A, Score J, Rugless M, Clifford R, Moule S, Bienz N, Vyas P, Cross N, Gale RE, Henderson S, Constantinescu SN, Schuh A, Jacobsen SE. Impact of isolated germline JAK2V617I mutation on human hematopoiesis. Blood. 2013; 121(20):4156-65. 
 5. Dusa A, Mouton C, Pecquet C, Herman M and Constantinescu SN. JAK2 V617F constitutive activation requires JH2 residue F595: a pseudokinase domain target for specific inhibitors. Plos One. 2010; 5(6):e11157.
 6. Pecquet C, Diaconu CC, Staerk J, Girardot M, Marty C, Royer Y, Defour JP, Dusa A, Besancenot R, Giraudier S, Villeval JL, Knoops L, Courtoy PJ, Vainchenker W & Constantinescu SN. Thrombopoietin receptor down-modulation by JAK2 V617F: restoration of receptor levels by inhibitors of pathologic JAK2 signaling and of proteasomes. Blood. 2012; 119(20):4625-35.
 7. Pecquet C, Staerk J, Chaligné R, Goss V, Lee KA, Zhang X, Rush J, Van Hees J, Poirel HA, Scheiff JM, Vainchenker W, Giraudier S, Polakiewicz RD and Constantinescu SN. Induction of myeloproliferative disorder and myelofibrosis by thrombopoietin receptor W515 mutants is mediated by cyosolic tyrosine 112 of the receptor. Blood. 2010; 115:1037-48. 
 8. Defour JP, Itaya M, Gryshkova V, Brett IC, Pecquet C, Sato T, Smith SO, Constantinescu SN. Tryptophan at the transmembrane-cytosolic junction modulates thrombopoietin receptor dimerization and activation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013; 110(7):2540-5. 
 9. Staerk J, Defour JP, Pecquet C, Leroy E, Antoine-Poirel H, Brett I, Itaya M, Smith SO, Vainchenker W and Constantinescu SN. Orientation-specific signalling by thrombopoietin receptor dimers. EMBO J. 2011; 30(21): 4398-413.           
 10. Girardot M, Pecquet C, Boukour S, Knoops L, Ferrant A, Vainchenker W, Giraudier S and Constantinescu SN. miR-28 is a thrombopoietin receptor targeting microRNA detected in a fraction of myeloproliferative neoplasm patient platelets. Blood. 2010; 116(3), 437-445.
 11. Girardot M, Pecquet C, Chachoua I, Van Hees J, Guibert S, Ferrant A, Knoops L, Baxter EJ, Beer PA, Giraudier S, Moriggl R, Vainchenker W, Green AR, Constantinescu SN. Persistent STAT5 activation in myeloid neoplasms recruits p53 into gene regulation. Oncogene. 2014; 0. doi: 10.1038/onc.2014.60.
Complete list on PubMed
Stefan Constantinescu
Institut de Duve
Avenue Hippocrate 75 - B1.74.03
B-1200 Bruxelles
Tel:
+32 2 764 75 40
Fax:
+32 2 764 65 66
Secretary:
Ons onderzoeksrapport van 2021 is beschikbaar ​"icone" Download